Menu Close

Nise

Nise Tablet
(நிசெ) பயன்பாடுகள்
Nise Tablet (நிசெ) பின்வரும்நோய்களின் நிலை மற்றும் அறிகுறிகளில், சிகிச்சை, கட்டுப்படுத்தல், தடுப்பு, மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது:
• கடுமையான வலி
• கீல்வாதம்
• முடக்கு வாதம்
• இரத்த உறைவோடு
• சூதகவலி
• கடுமையான முதுகு வலி
• வாத கீல்வாதம்
• தீவிர வலி

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *